عنوان پرسش : ضرب و جرح عمدی ۱۵
ی سال پیش یکی منو مورد ضرب و جرح عمدی قرار داد . شکایت کردم محکوم شد امروز ی سال از زمان شکایتم رد میشه ولی هنوز دیه رو نداده. میخواستم از شما مشورت بگیرم

با سلام
چنانچه رای قطعی صادره شده، درخواست اجرای دادنامه را در شعبه بدوی مطرح کنید