عنوان پرسش : ضرب وشتم ودرگیری ۶۹
لطفا مبلغ دیه در رفتگی و شکستگی انگشت پا که پزشک قانونی تایید کرد ۲.یدونه دندون شکسته ۴% رو برام بگین.آیا ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات به هیچکدومشون تعلق میگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام
کاربر گرامی 4% در چه میزانی در رای امده ؟اگر نسبت به دیه کامله باشد عدد را ضربدر میزان دیه در سال 98 کنید در مورد در رفتگی و شکستگی انگشت پزشکی قانونی در نظریه خود باید میزان صدمات را با ذکر دیه ان اعلام نماید در خصوص ماده 614 قانون فقط شامل مواردیست که موجب شکستگی نقصان یا منتهی به مرض دایمی شود