عنوان پرسش : صدور حکم جلب و قرار ۳۱
با سلام.
آیا برای فردی که حکم جلب صادر شده پس از حضور به دادسرا در هر صورت حتی بیکناهی اش هم در اثر دفاعیات او ثابت شود در مجموع باز هم بخاطر حکم جلب بی چون و چرا قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود؟آیا امکان آزادی او در اثر اثبات بیگناهی با وجود جلبی که داشته وجود دارد؟

باسلام قرار کفالت یا وثیقه از قرارهای تامین کیفری میباشدو درهمه پرونده های کیفری دردادسراها اجرامیگردد وچنانچه شما نهایتا قرارمنع تعقیب دریافت نمایید میتوانید وثیقه خود راآزاد نمایید،بعد از صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت امکان آزادی هست،