عنوان پرسش : شکایت کیفری از زوج ۱۵
باسلام
درصورتی که شناسنامه زوجه توسط زوج گرفته شود و حاضر به پس دادن نباشد و زوجه شاهدی جز پدرو مادرخودش نداشته باشدبرای شکایت کیفری ایا زوجه میتواند با درخواست استعلام پیام های زوج برای باز پس گرفتن شناسنامه خود اقدام کند؟!
درصورتی که زوج در یک شهر و زوجه در شهر دیگری باشد دادگاه صالح برای رسیدگی به این شکایت کدام شهر است؟!

شهادت آنان به انضمام پیام ها کفایت میکند
مرجع صالح جایی ست که جرم واقع شده