عنوان پرسش : شکایت علیه من که ضرب و شتم انجام دادم و باید دیه پرداخت کنم ۱۶
من و همسرم چهارساله در دادگاهها هستیم و میخوام طلاقش بدهم ولی خانم هردفعه یک بهانه ای دادگاه راکش میدهد و ازمن مول تقاضا میکند دفعه اخردادگاه خانم ادعا کرد که من کتکش زده ام و باعث زوال عقلش شده و دادگاه هم دوسوم دیه انسان را برایش قرارداده.من چطوری اعتراض بزنم که من کتکش نزده ام و دران تاریخ اصلا باابن خانم زندگی نمیکردم

با سلام
با شهادت شهود اثبات نمایید در یوم حادثه در محل مورد نظر حضور نداشته و در مکان دیگری بوده اید و مدتها قبل از زوجه مفارقت جسته و با هم زندگی نمیکنید