عنوان پرسش : شکایت از نظام وظیفه ۳۰
جناب وکیل متن حکم اینه،آیا مشخصه که معافیتمو تایید کردن یا کمیسیون مجدد هست؟
متن حکم اینه:
نظر بیماری که منجر به معافیت اولیه شده است احراز شده است و بعداز اظهارنظر اولیه توسط دکتر حسن زاده در کمیسیون نظام وظیفه مطرح و منجر به معافیت وی توسط شورای بیمارستان ارتش و شورای عالی پزشکی میگردد و صرفنظر از اظهارنظر تخصصی در کمیسیون و شورای عالی نامبرده در همین کمیسیون که نوبت مشمول عضو قرار گرفته است و رای ۶۱-۲۳/۳/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت با توجه به اظهار نظر اولیه کمیسیون پزشکی خروجی موضوعی دارد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت صادر میشود،این رای به استناد ماده ۶۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
بله شکایت را قبول نموده و دوباره رسیدگی می شود