عنوان پرسش : شکایت از شریک کاری ۲۱
مایه گلخونه داریم که ۴ دانگ و نیم اونو به شریکمون واگذار کردیم ولی ایشان نه سند در رهن بانک گذاشته ونه سهم اقساط خودرا به بانک میدهد و حتی خود مارو به گلخونه راه نمیدهد و یا از سود کاشت مارا سهیم نمیکند حالا از ایشان شکایت کردیم دادگاه بدوی برای ایشان ۶ ماه حبس قرارداد ولی دادگاه تجدید نظر تبرئه شدن حالا ماباید خلعیت بزنیم؟

با سلام
شما می توانید دادخواست خلع ید مشاعی دهید
و می توانید دادخواست مطالبه سود از منافع فروخته شده گلخانه را در این مدتی که دست ایشان بوده بدهید
موفق باشید