عنوان پرسش : شکایت از شرکت ب دلیل قطع عضویت و عدم رسیدگی آنها ۳۵
من ۱۰سال پیش قطع عضو در کارخانه داشتم پیوند انجام شده و۱۰سال کار کردم الان تقاضای حق کردم و آنها قبول نمی کنند من تمام مدارکمو دارم باید چکار کنم

مستند به کلیه مدارک پزشکی وگواهی شهود وشرح شکایت علیه شرکتی که حادثه درآنجا رخ داده وتقدیم شکواییه به دادسرای محل وقوع حادثه