عنوان پرسش : سوال در مورد ضرر و زیان ملک ۴۱
ببخشید من جوابم را کامل نگرفتم لطفا راهنمایی کنید
من نمی خواهم از شهرداری شکایت کنم بلکه از فروشنده شکایت دارم ایا می توانم در دادگاه عمومی حقوقی از این بابت از فروشنده شکایت داشته باشم

سلام
در مورد قرارداد میتوان به فروشنده مراجعه کرد