عنوان پرسش : سر و صدای همسایه ۲۲
با سلام، فرزند کوچک همسایه طبقه بالایی ما سر و صدای بسیار زیادی دارد بطوری که آسایش خانواده مارا مختل کرده است،
علیرغم تذکرات شفاهی صدا همچنان ادامه دارد،
آیا اقدام قانونی در این زمینه میتوانم انجام دهم؟

باسلام،شمامیتوانید علیه همسایه باعنوان سلب آسایش عمومی و مزاحمت درقالب قانون همسایه ها ازایشان شکایت نمایید،توصیه میشود ابتدا برای ایشان اظهارنامه ارسال نمایید ومتن آنراتوسط وکیل دادگستری تنظیم نمایید