عنوان پرسش : زندان _ عفو ۳۳
سلام،،، اگرکسی درزندان نباشد،،،ولی حکمش قطعی باشد، مشمول عفو رهبری ميشود؟

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
باید تا تاریخ حکم قطعی تا 22 بهمن باشد .