عنوان پرسش : روابط نامشروع ۳۲
ایا با رفت و امد یه مرد به خانه زن مطلقه میتوان گفت رابطه نامشروع هست؟

سلام
صرف رفت و امد خير چون ممكن است به سبب قانوني و يا شرعي محرم باشند