عنوان پرسش : رای دیوان در مورد طلاق به درخواست زوجه ۷
با سلام حضور شما سرکار گرامی خانم سلیمی
همسر من ( زوجه ) در خواست طلاق به بعلت نپرداختن نفقه و تهیه مسکن برای تکمین که پس رد شدن در دادگاه بدوی و تایید در دادگاه تجدید نظر و ارجاع به دیوان و نقض ( چون هم نفقه پرداخت و هم منزل در شان همسر تهیه و ایشان تمکین نکردن) پرونده و مجددا در دیوان تایید شد و مجددا زوجه درخواست فرجامخواهی کرد و رای صادر از دیوان اینطور نوشته شده ضمن رد فرجامخواهی بعمل امده ( از طرف زوجه) رای فرجام خواسته مستندا به ماده ۳۷۰ آیین دادرسی در امور مدنی تایید و ابرام میگردد (( النهایت چون زوجه فرجام خواه درخواست طلاق به جهت عسر و حرج ایجاد شده در ادامه زوجیت را تقاضا نموده که به این جهت از طلاق رسیدگی نشده که اقتضا دار در این زمینه رسیدگی لازم بعمل آید
سوال من از شما بزرگوار این است که این مطلب اخر که نوشته النهایت چون زوجه ...... چیست ؟؟
لازم به ذکر است که زوجه پس از دریافت کلیه نفقات معوقه و جاریه به منزل تهیه شده مراجعه نکرده و نفقه جاریه ایشان قطع و به منزل مشترک برنگشتن

با سلام
محتوای رای بدوی و تجدیدنظر ابرام گردیده است.