عنوان پرسش : رای داور درصورت رد قسمتی ۱۹
هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق درقسمتی رد نمایند آن رای در آن قسمت چه وضعیتی دارد؟ الف:هم چنان نافذ آست ب:بلااثر آست ج:در برخی موارد بلااثر آست د:هیچکدام

گزینه ب بنظر صحیح است