عنوان پرسش : رای دادگاه ۲۷
سلام آیا برای متهم کلاهبرداری که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده با وجود ۱۳۰ شاکی و مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان کلاهبرداری در حکم بدوی ممکنه مجازات حبس در تجدیدنظر کاهش یابد؟

به لحاظ عملی امکان دارد ولی نتیجه هیچ دعوایی قابل پیش بینی نیست.