عنوان پرسش : رای دادگاه ۴۲
جبران خسارت شده ولی خواستم ببینم بجزازجبران خسارت بازمجازاتی دارد

عرض کردم اگر از بابت کیفری علیه تان شکایت شده باشد ممکن است مجازات تخریب را متحمل شوید

عرض کردم اگر از بابت کیفری علیه تان شکایت شده باشد ممکن است مجازات تخریب را متحمل شوید