عنوان پرسش : راه حل براي طلاق ۷۵
خانواده‌‌شوهرم‌خرم‌آبادهستن‌من‌و
شوهرم‌‌بندرعباس‌زندگی‌کردیم‌سه‌ماه‌اما
وقتی‌اومدیم‌خرم‌ابادخواهرشون‌من‌وازخونه‌بیرون‌کردن‌شوهرم‌‌روحرف‌خواهرش‌حرف‌نمیزنه
ن‌منو‌طلاق‌میده‌ن‌برمیگردونه‌سرزندگیم‌
خواهرش‌میگه‌همینجوری‌نگهت‌میدارم.

يه راه حل ميخوام براي طلاق

سلام
اگر بيش از يكماه گذشته و نفقه نداده مي توانيد شكايت كيفري عدم پرداخت نفقه نماييد و پس از ان تعيين نفقه و الزام پرداخت از دادگاه حقوقي بخواهيد بعد از اثبات و عدم پرداخت شرط ضمن عقد تحقق يافته و مي توانيد دادخواست طلاق بدهيد