عنوان پرسش : رابطه نامشروع توسط نظامیان ۴۴
فردی نظامی /امنیتی در راستای انجام ماموریت محوله خود باخانمی که همسرش محکوم به تحمل ۲۷سال حبس است اشناشده و رابطه نامشروع وعاطفی برقرار میکند و خانم بقصد ازدواج با این فرد از همسر خود جدا میشود
حالیه اگر مدعی العموم طرح شکایت نمایند جرم فرد نظامی چیست

با سلام
جرایم عمومی نظامیان در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد و در صورت اثبات چنانچه رفتار ارتکابی مشمول عنوان زنا باشد،به 100 ضربه شلاق حدی (در صورت تجرد) یا رجم (در صورت تأهل و وجود شرایط احصان) محکوم خواهد شد و در صورت عدم نزدیکی و ارتکاب رفتار مادون زنا، وفق ماده 637 قانون تعزیرات ،تا 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.