عنوان پرسش : ذکر موارد قانع کننده برای قبول جبران خسارت ایام بازداشتی توسط دادگاه ۳۱
با سلام
آیا در مورد شکایت بابت گرفتن خسارت ایام بازداشتی پس از برائت؛تنها مواردی مثل حبس به مدت طولانی در دو مرحله به ناحق و عود کردن بیماری در طی ایام بازداشتی و از دست دادن شغل ازاد طبق فاکتور و شهادت از صاحب کار سابق و نبود برای رسیدگی به فرزند معلول که تنها سرپرست او من هستم در مجموع میتواند دلیل موجهی برای پذیرفته شدت دلایلم توسط دادگاه و پرداخت خسارت از طرف دولت به بنده باشد؟

با سلام
چنانچه مورد بازداشت مشمول موارد مصرحه در ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، نباشد مستحق دریافت خسارت هستید.