عنوان پرسش : دعوایی خانوادگی ۳۳
آگهی پدری به صورت کتبی با امضا وشاهد برای انتقال ملکی متعهد شود
این دست نوشته میمونه تو دادگاه مورد استناد قرار بگیرد و مجبور به آنتالیا بشه

با سلام بله می توان از دادگاه عمل به انجام تعهد از طرف ایشان را مطالبه کرد