عنوان پرسش : دستور موقت ۲۰
تشخیص فوری بودن موضوع دستور موقت با چه دادگاهی آست و چه کسی باید فوری بودن آن را اثبات نماید؟ الف:با دادگاه بدوی_نیاز به اثبات ندارد ب:با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد_ اثبات برعهده خواهان آست ج:با دادگاه تجدید نظر یا بدوی آست_نفی فوریت برعهده خوانده آست د: با دادگاهی آست که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد_نیاز به اثبات ندارد

گزینه ب صحیح است،موفق باشید