عنوان پرسش : دستور موقت ۱۹
چه افرادی حق درخواست دستور موقت را ندارند؟ الف:خوانده دعوئ ب:خواهان دعوئ اصلی ج:خواهان دعوئ طاری د:گزینه۱و۳

گزینه د صحیح است،موفق باشید