عنوان پرسش : دستورموقت اخذ تامین ۱۷
دادگاه در چه صورتی از متقاضی دستورموقت اخذ تامین می نماید؟ الف:درصورتی که تشخیص بدهد ب:در هر صورت باید تامین اخذ نماید ج:در صورتی که خوانده آن را از قاضی بخواهد د:درصورت تائید رئیس شعبه اول تجدید نظر

گزینه ب صحیح است موفق باشید