عنوان پرسش : دریافت قرض ازوالدین ۱۹
سلام من میخواستم بدونم بعدازاین ازکسی سفته گرفتم مثلاصدمیلیون اگه طرف بعدافوت کنه وتوبانک پول یاکلا ملک نداشته باشه من بایدازکی شکایت کنم وپولموبگیرم آیاازوالدین اون شخص فوت شده میتونم؟ممنون.

با سلام
چنانچه مدیون قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید ، در آنصورت طلبکار باید دادخواست را بطرفیت ورثه تنظیم وتقدیم دادگاه گردد . ضمنا برای دسترسی به ورثه ، از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امکان ندارد استشهادیه و مطمئن ترین کار در صورت عدم دسترسی به گواهی حصر وراثت ، درخواست از دادگاه جهت استعلام از ثبت احوال محل تولد مرحوم جهت معرفی فرزندان و ورثه وی می باشد .