عنوان پرسش : دریافت دیه ۱۳
گواهی حصرووراثت چجوری وازکجابایدبگیرم،
چی هست
بازهم ممنون ازپاسخگویی

به شورا حل اختلاف شهرتان مراجعه كنيد