عنوان پرسش : دریافت دیه ضرب وجرح ۲۴
درپرونده ضرب وجرح اگه ضاربان متواری شن وهرگزپیدانشن تکلیف پرونده ودیه مضروب چی میشه؟

با سلام
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/92/802مورخ 1392/4/31، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مامورین کشف جرم انجام یافته ، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد ، با توجه به فتاوی معتبر ازجمله فتوای مرحوم آیه ا... خوئی در کتاب تکلمه المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم ازعمد یا غیرعمد بر بیت المال است ، با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست و در صورت مطالبه دیه ،جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه ارسال و دادگاه ،حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.