عنوان پرسش : درمورد اعاده دادرسی ۱۴
ببخشیدخواهرمحترم سرکارخانم سلیمی ضمن دعای خیر وپوزش
امروز رفتم با قاضی صحبت کردم گفت احکام جدید که بنفع صادرشده بیار اگر درمقدارمحاسبه کم وزیادشده می پذیرم
بله درباره دوپلاک ۱۴۲ و۱۴۹ فرعی ۱۸۲ اصلی ولی موضوع یک توافقنامه ویک قرارداد است نمیشه در مورد یک پلاک قدرالسهم شهرداری ۵۰./. درصد کسرگردد ودر پلاک دیگر قدرالسهم شهرداری وفق قانون ۷۵/ ۴۳ ./. درصد همانطور که عرض کردم قبلا ۵۰ درصد محاسبه وحدنصاب بمن واگذارشده ولی اینبار رقم بعدی محاسبه شده است . ودرضمن قاضی گفت قبلا بند۷ ماده ۴۲۶ استفاده کردم گفتم بله اون مورد مکتوم نگهداشتن خودقرارداد بوده ولی اینبار نحوه محاسبه قدرالسهم که متقاعدشد وقرارشده شنبه کپی احکام را ضم دادخواست اعاده وتقدیم کنم . بهرتقدیر ازحضرتعالی وهمکاران محترم که بدون دریغ وقت میگذارید برای ارشاد کاربران ممنون ومتشکرم

با سلام
پیرو عرایض پیش گفته چنانچه دو پلاک ثبتی از لحاظ موقعیت و مساحت و..... واحد بوده اختلاف مندرج در توضیحات جنابعالی راه گشا خواهد بود در غیر اینصورت حصول نتیجه محتمل نیست.