عنوان پرسش : درخواست عدم تمکین ۲۳
سلام زوج درخواست الزام تمکین داده و شکایت کرده در تاریخ معلومی زوجه بدون اجازه محل اقامت را ترک کرده در صورتیکه در تاریخ قید شده تا سه ماه بعد آن محل اقامت در اجاره زوجه بوده بعد زوج منزلی اجاره کرده و همچنین بدلیل ضرب وشتم از زوج خانه را ترک کرده چون امنیت جانی نداشته و حتی در خیابان چندین بار زوج به زوجه حمله نموده و او را مورد ضرب وشتم قرار داده که از سوی زوجه شکایت شده و در دادسرا در حال رسیدگی میباشدحال دادنامه صادر گردیده و زوجه را ملزم به تمکین از زوج مینماید در صورتیکه امنیت جانی وجود ندارد و در ضمن زوجه در تاریخ فوق از خانه خود بیرون آمده نه منزلی که زوج اجاره کرده بود حال باید چه کند تا رای به نفع زوجه برگردد بیست روز فرصت اعتراض داده شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با سلام
سوالتان پاسخ داده شده است.لطفا به بایگانی سوالات مراجعه فرمایید