عنوان پرسش : درخواست حسابرسی مجدد ۲۴
چگونه میتوان حسابهای شرکتی را که فبلا تراز مالی ان مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفته درخواست حسابرسی مجدد کرد واگر بعنوان یک سهامدار نمیتوان چنین درخواستی را نمو د ایا میتوان درخواست خروج از شرکت ودرنتیجه درخواست تعیین ارزش سهام نمود تا بدینوسیله بتوان حسابهای سالهای قبل را که مورد تصویب مجمع هم قرار گرفته اند را مورد حسابرسی مجدد قرار داد؟

سلام
خروج از عضویت شرکت برابر اساسنامه خواهد بود فلذا به اساسنامه شرکت مراجعه کنید
برای حسابرسی در صورت وجود دلیل با ارایه ان به بازرسی شرکت کتبا تقاضای بررسی نمایید و بازرس وفق مقررات باید موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام نمایید