عنوان پرسش : دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی ۴۴
با سلام
بنده خانمم دوماه که منزل ترک کرده
برای ملاقات فرزند دستور موقت و حکم دادگاه بدوی که ملاقات فرزند حق پدر ( ۲ روز در هفته ) است رای صادر شده که به تجدید نظر ارسال شده اقدام نمودعه ام هزینه دفاتر قضایی ودادرسی ... پرداخت نموده ام تا کی مهلت دارم درخواست مطالبه خسارت ناشی از دادرسی و تامین تادیه اقدام کنم
ایا بعد از پایان حکم قطعی نیز این امکان و جود دارد
و در کل بابت هزینه های که بنده انجام داده ام ( تمکین و...) ایا باید حکم قطعی بشه تا درخواست مطالبه خسارت کنم
ممنون

بعد از حکم قطعی در خصوص خسارات می توان مطالبه خسارت نمود.