عنوان پرسش : خيانت در امانت ۲۳
بنده به عنوان کارمند یک شرکت در زمانی که یکی از طلبکاران شرکت بابت توقیف اموال مراجعه کردند، به عنوان امین اموال انتخاب و در صورت جلسه نوشته شد، دستگاه توقیف شده به مرحله مزایده رفت و شخصی خرید، خریدار و شاکی به شرکت مراجعه کردند تا دستگاه را از بنده به عنوان امین اموال تحویل بگیرند ولی من یه دستور مدیرعامل دستگاه دیگه ای رو نشون دادم و موضوع ادامه دار شده است. در صورت عدم تحویل دستگاه چه مجازاتی برای من به عنوان امین اموال در نظر گرفته میشه؟؟؟

با سلام
بزه خیانت در امانت که حسب ماده 674 قانون تعزیرات ،مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ليکن چنانچه دخل تصرفی در وسیله توقیف شده انجام دهید، رفتار ارتکابی مصداق ماده663 قانون مارالذکر خواهد بود و مجازات آن، حبس از سه ماه تا یک سال است که تعدد معنوی داشته و به مجازات اشد محکوم خواهد شد