عنوان پرسش : خرید زمین شهرداری بدون تفکیک ۱۹
خرید زمین شهرداری بدون تفکیک و دارا بودن سند تک برگی محضری آیا لعتبار قانونی دارد یا خیر . با تشکر

سلام
اگر فروشنده زمین خود شهرداری باشد و سند نیز حاکی از این مالکیت باشد با امضای نماینده شهرداری اعتبار دارد و باید سند منتقل گردد