عنوان پرسش : خانوادگی نفقه ۳۹
مرد تا چندسالگی باید نفقه دخترش رو پرداخت کنه؟
بعدش ماهیانه چقدر است؟

سلام، تا زمان ازدواج، نفقه دختر بر عهده پدر است و در صورت طرح در دادگاه با توجه به شرایط و شان دو طرف دادگاه مبلغی را معین می کند.