عنوان پرسش : حق کسپ وپبشه ۲۲
سلام،آیاحق کسب وپبشه مستأجر مغازه به افراد ساکن شهر های زیر۲۰۰۰۰نفر تعاق می گیرد?

سلام
جنانچه مشمول قانون موجر و مستاجرسال ٥٦ باشد فرقي ندارد تعلق مي گيرد