عنوان پرسش : حق حبس و حق طلاق ۱۵
با سلام،
آیا بعد اعمال حق حبس در دوران عقد، زوجه می تواند علاوه بر حق دریافت نفقه و مهریه و عدم اجازه به ازدواج مجدد زوج ،شروط دیگری نیز بگذارد (از جمله حق طلاق، حق انتخاب محل سکونت، حق اشتغال و حق تحصیل...) تا قبل از اینکه وارد اقدام به تقاضای طلاق گرد؟

با سلام
اعمال حق حبس فقط در خصوص دریافت نفقه و مهریه بدون نیاز به تمکین زوجه راه گشا است و در مورد سایر موارد تاثیری ندارد مگر آنکه به نحو مجزا در این خصوص قبل از وقوع نکاح به واسطه درج در قسمت سایر شروط در سند نکاحیه یا بعد از وقوع نکاح به موجب سند مجزا (اقرارنامه) توافق شده باشد