عنوان پرسش : حق الزحمه وکالت ۵۹
سلام.
حق الزحمه وکیل برای مهریه چقدر هست؟( علاوه بر پیش پرداخت معمولا چند درصد مهریه به عنوان حق الزحمه تعیین می شود؟)
آیا می توان بعد از اجرای مهریه حق الزحمه وکیل را از زوج مطالبه نمود؟

سلام
میزان حق الوکاله مهریه متفاوت است ولی به لحاظ قانونی شش درصد خواسته تعیین می شود، بله می توان حق الوکاله قانونی وکیل را از محکوم علیه مطالبه کرد.