عنوان پرسش : حقوق تجارت ۳۶
آیا با تصویب قانون تجارت درسال ۱۳۱۱ موجب نسخ قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ درباب اجاره، حمل و نقل می‌شود و اگر نمی‌شود وجه تمایز بین حمل و نقل در قانون تجارت و مدنی چیست

سلام کاربر محترم قانون تجارت قانون خاص است و قانون مدنی عام و هیچگاه قانون خاص ،قانون عام را نسخ نمی کند .