عنوان پرسش : حذف نام همسر سابق از شناسنامه ۷۱
ببخشید که مجدد مزاحم میشم ،یعنی من به همین راحتی میتونم برم و اسمش رو حذف کنم ،چون من شنیده بودم تا زمان ازدواج مجدد نمیتونم این کار رو بکنم ؟

اگر باکره باشید این کار شدنی است
ولی اگر باکره نباشیدبعداز عقد وباارایه سند ازدواج دوم این کار شدنی است
موفق باشید