عنوان پرسش : جنبه عمومی فحاشی ۲۱
سلام اگه کسی به کسی فحش بده یا به خانمی نگاه کنه بخادشماره بده برای شکایت نیازبه شاکی خصوصی هست یا جنبه عمومی داره؟!

سلام
در مورد این موضوع
هم مزاحمت برای بانوان و هم
توهین نیاز به شکایت دارد