عنوان پرسش : جعل و سند مجعول ۲۰
۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر میگردد.
این قرار رو بازپرس صادر کرده و کلیه مبالغ نیز قبل از کیفرخواست به حساب باز گشته و اقرار نیز کرده ام و بازپرس در کیفرخواست آورده. اولا آیا نیاز به وکیل دارم؟ دوما الان چه جرمی بهم زدن؟ سوما مجازاتم چیست؟ ممنون از راهنماییتون

همانطور که عنوان کردید جعل و استفاده از سند مجعول به شما منتسب شده است.مجازات می تواند حبس و یا جزای نقدی