عنوان پرسش : تصادف رانندگی ۲۶
هر شکستگی چند درصد دیه است؟ نامه پزشک قانونی من درصد را نزده است مدت زمان برای دریافت دیه چقدر است؟

با سلام
در رای صادره از دادگاه مقدار دیه معین خواهد شد. دیه مشمول قواعد مرور زمان نیست.