عنوان پرسش : تشخیص اخرین زمان نزدیکی زن توسط پزشک قانونی ۶۶
تشخیص اخرین زمان نزدیکی توسط پزشک قانونی تا چند وقت میباشد

با سلام
تشخیص زمان رابطه جنسی تا 3 هفته بعد از وقوع آن حتی در صورت استفاده از لوازم پیشگیری امکان پذیر است.تشخیص شریک جنسی صرفا تا 72 ساعت پس از وقوع رابطه و تحت شرایط و بررسیهای خاص ممکن خواهد بود.