عنوان پرسش : تسویه حساب و دریافت سفته ۲۰
با سلام من در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بوده ام و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ از آن شرکت خارج شده ام در ابتدا شغل من حسابدار بوده است و در یک سال و نیم آخر انبار دار بوده ام و یک سفته به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت ضمانت به این شرکت دادهام و فقط یک رسید با امضاء مدیر عامل که در آن قید شده بابت ضمانت کاری دارم و وقتی که به انبار انتقال پیدا کردم هیچگونه چیزی را تحویل نگرفته ام و هم اکنون با گذشت ۴ ماه از خروج اینجانب ایشان از دادن تسویه حساب اینجانب خودداری می کند و می گوید باید انبار را تحویل بدهی در صورتی که بعد از من یک انبار دار دیگر هم تعویض شده است حال می خواهم بدانم چگونه می توانم تسویه خود را بگیرم و دیگر اینکه شرکت میتواند روی سفته اینجانب اقدام کند؟

باسلام سفته ای که شمابه شرکت مذکور داده اید در یدآن شرکت امانی ست وچنانچه علیه شمابه اجراگذاشته شد میتوانید علیه شرکت شکواییه خیامت در امانت مطرح نمایید،برای تسویه خود میتوانید دادخواست مطالبه حقوق خودرا به طرفیت شرکت فوق بامدیریت عاملی.... مطرح نمایید