عنوان پرسش : تحویل مالاجاره به غیر ۱۲
خانه ای هست سه طبقه که مالکانش در شهر من و در ایران نیستند.نیست.من در سال ۸۹ یک طبقه از این ملک را رهن کردم از اقای الف که ساکن خانه بود.در سال ۹۱ بنا به خواست اقای الف قرار داد جدیدی با اقای ب که وکالتنامه از مالک داشت امضا کردم.اکنون قصد تخلیه دارم.بنا به اظهارات وکیل ،مالک دستور داده دوباره خانه در اختیار اقای الف قرار گیرد.اقای وکیل در پشت قولنامه من نوشته که بنا به توافق اقای الف و اقای ب مقرر گردید که مستاجر خانه را به اقای الف تحویل دهد و ودیعه را بگیرد و مستاجر در اینده هیچ مسئولیتی بابت تحویل خانه به الف ندارد و اقای ب وکیل موجر حق هیچ گونه شکایتی و اعتراضی بابت تحویل مالاجاره به اقای الف ندارد.ومستاجر اختیار دارد که خانه را به الف تحویل دهد...اقای الفالفپشت پشت قولنامه نوشته که این قرارداد باطل شد و مبلغ ودیعه طی چک فلان به مستاجر پرداخت شد و امضا کرده و در چک هم نوشته بابت تخلیه...هر دو نفر افرادی هستند که سالیان سال کارهای مستاجران خانه سه طبقه را انجام می دهند و در محله معروفند.ایا ممکن است در اینده برایم مشکلی بوجود اید.

با سلام
خیر مشکلی از ناحیه الف و ب برای شما متصور نیست