عنوان پرسش : تحویل زمین غیر به جای زمین اصلی و ساخت و ساز ۱۳
اینجانب زمین قولنامه ای خریدم، فروشنده زمین غیر را تحویل بنده داده و تنفیذ قولنامه کردند. لذا بدر قولنامه از جهات اربعه نیز اشتباها این زمین فروخته شده و زمین اصلی با ده متر فاصله آن ور تر است. من این زمین رو ساختم و دائما صاحب اصلی زمین می گوید که از من شکایت می کند. بنده را لطفا راهنمایی می فرمایید چکار کنم؟

باسلام
برای مورد باید حتما وکیل بگیرید والا بدین شکل نمی توان به شما کمک ومشاوره داد