عنوان پرسش : بعد از گرفتن حكم اعسار مابقي مهريه چه ميشود؟ ۲۸
مهريه همسرم ٤٠٠ تا سكه هست. حكم اعسار گرفتم قسط بندي شده، مي خوام بدونم بعد از تسويه ١١٠ سكه، براي مابقي مهرشون، اگر پدرم فوت كنه و بهم ارث برسه همسر سابقم ميتونه اعلام كنه و ازم بگيره ارثيه پدرم رو؟

بله ارثیه قابل توقیف می باشد.