عنوان پرسش : برگشت بیعانه ۱۳۷
جهت خرید وام جانبازی بنگاه بیعانه گرفته و قراردادخرید وام تنظیم شده و مبلغ سه میلیون خسارت تعیین شده و زمانی برای انجام قرارداد تعیین نشده حال این خرید انجام نشده و بیش از چندین ماه هم گذشته میشه بیعانه و خسارت را گرفت یا فقط بیعانه را میشه گرفت یا هیچکدام

سلام
با ارسال اظهارنامه ابتدا حق خود را مطالبه و در صورت عدم انجام تعهد دعوی فسخ و مطالبه اصل وجه و خسارت را مطرح کنید