عنوان پرسش : برداشتن مال بیمار قبل مرگ ۴۶
اگر کسی قبل مرگ در شرایط صحت کامل جسمی نباشد و توسط پسران خود که خود تعیین کرده جهت امورات زندگی و مالی خود حسابش خالی شود بعد مرگش در ارث و میراث دختران میشود شکایت در خیانت در امانت بکنند

سلام
در صورتی که ثابت شود فردی قادر به اداره امور خود نبوده و دیگری از اموال وی حیف و میل نموده در صورتی که این شخص بعنوان امین باشد می توان علیه شخص خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت نمود