عنوان پرسش : با سلام ما چند خواهر و برادر هستیم که شناسنامه یک طرفه ازطرف مادر گرفتیم.پدرومادرمان سال۶۸به دلایلی ۲۲
طلاق گرفتندپدرم ملکی رابجایمهریه دادن.وسال ۹۰مادرم فوت کردن.پرربزرگم برای اینکه این ملک بدرقه تعلق نگیرد تاریخ فوت را سال ۵۷اعلامکردن.حالاتومحصرقرارواشتباهخط داده. ولی دردادگاه حاضر نمیشه.

سوال نامفهوم است