عنوان پرسش : بازداشت موقت ۵۶
درود
افرادی که در بازداشت موقت بسر می برند چند هر روز یک بار حق استفاده از تلفن را دارند
قبلا از راهنمایی و بذل مهر و دانش شما سپاسگزارم

با سلام قانونی مبنی بر این امر وجود ندارد